Skip Navigation LinksHlavní stránka

Historické fotografie

Vybrané fotografie

Počet dostupných historických fotografií pro prohlédnutí - 58737. Počet lokalit s fotografiemi - 9141

Počet současných fotografií pro porovnání - 91. Zobrazit seznam


Vyhledávání


Vyhledávání dle vložených fotografií.
  fotografií.
dnech.

Textové vyhledávání v názvu a popisu fotografie.
 


Vyhledávání dle historického data
Od:
Rok
Měsíc
Den
Do:
Rok
Měsíc
Den

Web Fotohistorie obsahuje hlavnì staré pohlednice a staré fotografie ukazující, jak se v prùbìhu èasu mìnily naše mìsta, obce a rùzné stavby v nich èi v širé krajinì. Máte-li doma historické pohlednice èi staré fotografie ze své obce a jejího okolí zachycující tuto historii, pak je mùžete prostøednictvím tohoto webu ukázat ostatním. Mùžete také doplnit existující fotogalerie lokalit o další staré pohledy.


Nemáte-li žádné historické fotografie, pak mùžete pøispìt vložením souèasné fotografie k nìkteré z historických fotografií v okolí vašeho bydlištì.